Τηλεφωνικές Παραγγελίες:

2641 301 460 / 6942 950 856

Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Privacy Policy) και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (privacy policy) και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H επιχείρηση μας Home Matters  με γνώμονα την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα εναρμονίζεται πλήρως με τη νομοθεσία που υφίσταται και συγκεκριμένα τόσο με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) / General Data Protection Regulation – GDPR), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 όσο και με το νόμο 4624/2019 – ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019 καθώς και με το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.Για το λόγο αυτό παρατίθενται προς το καταναλωτικό κοινό ορισμένες αρχικές γενικές πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα και ακολούθως οι όροι του Home Matters  αναφορικά με την πολιτική απορρήτου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν όλους τους πελάτες του e-shop www.homematters.gr

1) Γενικές πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα

α) Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση ή έμμεση αναγνώριση ενός ατόμου. Ουσιαστικά, τα “προσωπικά δεδομένα” αναφέρονται σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») είτε ζει σε κράτος μέλος της ΕΕ είτε συμμετέχει σε επιχείρηση της ΕΕ. Με απλά λόγια: οτιδήποτε γνωρίζει η εταιρεία μας σχετικά με τους πελάτες μας, ορίζεται ως “προσωπικά δεδομένα”.

β) Τι σημαίνει επεξεργασία;

Ως επεξεργασία ορίζεται κάθε ενέργεια ή σειρά ενεργειών που πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση, συσχέτιση, κοινοποίηση, διάδοση, διαγραφή / καταστροφή.Για παράδειγμα, η συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας από τον χρήστη ενός e-shop στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο και το email του, συνεπάγεται ότι ο λήπτης του μηνύματος (διαχειριστής του e-shop ) συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και αυτή η ενέργεια συνιστά “επεξεργασία” προσωπικών δεδομένων.

γ) Πότε επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

Η νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων επιτρέπει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μόνο όταν ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (π.χ. Ο πελάτης ενός e-shop έχει συναινέσει στην χρήση των προσωπικών του δεδομένων για το marketing και τη διαφήμιση),
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη στα πλαίσια της εκπλήρωσης μιας σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος (π.χ. δεδομένα πελάτη που χρειάζονται για την ηλεκτρονική πληρωμή ή για την παράδοση ενός προϊόντος),
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με το νόμο (νομική υποχρέωση),
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την διάσωση ή την προστασία της ζωής ενός ατόμου (του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου),
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθηκόντων για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος σε επίσημες λειτουργίες (ισχύει για κυβερνητικούς οργανισμούς),
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντα ενός οργανισμού ή ενός συνδεδεμένου τρίτου, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων.

δ) Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προβλέπει βασικά δικαιώματα των πελατών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα μεταξύ των οποίων είναι:

 • Το δικαίωμα της ενημέρωσης του πελάτη για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Οι εταιρείες θα πρέπει να είναι απόλυτα διαφανείς ως προς τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης με το οποίο οι πελάτες ενός e-shop θα έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν επακριβώς ποιες πληροφορίες υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από την εταιρεία επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα δεδομένα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και έχει πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα και σε πλήθος πληροφοριών.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης – οι πελάτες θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Το δικαίωμα μεταφοράς ( φορητότητα ). Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης (ένσταση) στη χρησιμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον τερματισμό της επεξεργασίας αυτών εάν αυτή γίνεται για: σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, επιστημονική/ιστορική έρευνα και για την κατάρτιση στατιστικών, το προσωπικό νόμιμο συμφέρον της εταιρείας ή του οργανισμού ή κατά την εκτέλεση εργασίας για το δημόσιο συμφέρον ή για λογαριασμό επίσημης αρχής.
 •  Το δικαίωμα διαγραφής, γνωστό ως «το δικαίωμα λήθης», αναφέρεται στο δικαίωμα ενός ατόμου να ζητήσει διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών του δεδομένων χωρίς να χρειάζεται κάποιος συγκεκριμένος λόγος, εφόσον τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή αν το υποκείμενο ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ή εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία τους.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας το οποίο μπορεί να ασκήσει ο πελάτης όταν δεν είναι σαφές εάν και πότε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διαγραφούν κ.ο.κ.

Περισσότερα για την προστασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να δείτε εδώ : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_el

2)Σκοπός συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους πελάτες μας

Η επιχείρηση Home Matters σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν  προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν κάποιο προϊόν, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να μας στείλουν e-mail. Συγκεκριμένα βασικός σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την επιχείρηση μας είναι η σύναψη σύμβασης πώλησης των προϊόντων που πωλεί η εταιρεία. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση β του Κανονισμού 2016/697 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επομένως το Home Matters συλλέγει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με το Home Matters και της επικοινωνίας μαζί σας για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletter) σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας. ΟΙ πελάτες μας έχουν οποτεδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά καθώς και δύνανται να αιτηθούν την άμεση διαγραφή των στοιχείων ως επισκέπτες  ή εγγεγραμμένοι χρήστες.

3) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ζητεί αρχικώς τη συναίνεση του χρήστη που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του  ιστότοπου  και τη σύναψη σύμβασης πώλησης, λόγω της τεχνικής διαμόρφωσης του ιστοτόπου.  Αρχικώς πληροφορούμε τους πελάτες μας ότι δύνανται να ακολουθήσουν δύο τρόπους για να παραγγείλουν προϊόντα της εταιρείας μας. Η πρώτη δυνατότητα είναι να εγγραφούν ως μέλη του e-shopμας απολαμβάνοντας όλα τα προνόμια του μέλους όπως τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ειδικές προσφορές προϊόντων που αφορούν αποκλειστικά τα μέλη μας. Ο δεύτερος τρόπος παραγγελίας από το κατάστημα μας είναι η παραγγελία των πελατών μας ως απλών επισκεπτών της σελίδας μας.

Στην πρώτη περίπτωση οι πελάτες έχουν πρόσβαση στον προσωπικό τους λογαριασμό που γίνεται μέσω ειδικών κωδικών εισόδου. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται ώστε να ταυτοποιηθεί ο χρήστης με τον χρήστη πελάτη είναι δυο: ο Κωδικός εισόδου (Username) και ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (Password) οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας δεδομένα. Τον κωδικό ασφαλείας (Password) μπορείτε να τον μεταβάλετε κάθε φορά που επιθυμείτε. Ο εκάστοτε πελάτης είναι υπεύθυνος για την μυστικότητα των παραπάνω κωδικών. Για το λόγω αυτό στην περίπτωση απώλειας ή διαρροής θα πρέπει να έρθει σε επαφή με την εταιρία μας και να προβεί σε ενημέρωση της για την παραπάνω απώλεια. Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρία μας δεν ευθύνεται για την χρήση αυτών από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Στη δεύτερη περίπτωση δύνανται οι πελάτες μας να παραγγείλουν προϊόντα από την εταιρεία μας χωρίς αν είναι εγγεγραμμένα μέλη και με τη χορήγηση στην αντίστοιχη φόρμα παραγγελίας της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας.

Και στις δύο περιπτώσεις οι πελάτες μας προκειμένου να παραγγείλουν προϊόντα από το e-shop μας οφείλουν να μας χορηγήσουν τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που θα χρειαστούν για την περαίωση της σύναψης πώλησης και συγκεκριμένα θα τους ζητηθούν τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα: 1) Ονοματεπώνυμο 2) Διεύθυνση Κατοικίας 3) Πόλη-Περιοχή 4) Ταχυδρομικός Κώδικας 5) Τηλέφωνο σταθερό ή κινητό 6) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( e-mail ). Σε περίπτωση που είστε επαγγελματίας και επιθυμείτε έκδοση τιμολόγιού τότε ζητάμε για χρήση : 1α) Α.Φ.Μ 1β) Επάγγελμα 1γ) Δ.Ο.Υ

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται είτε από τα στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, είτε από στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του είτε τέλος από   στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google).Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ενδέχεται να συλλεγούν αυτομάτως πληροφορίες όπως η IP διεύθυνσή (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική πολιτική του Home Matters για τη χρήση cookies παρακάτω ή στους  Όρους Χρήσης.

4) Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Το Home Matters δεν διαθέτει ή διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη /πελάτη. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο από το Home Matters με αποκλειστικό σκοπό την ορθή εκτέλεση των παραγγελιών αλλά και την ενημέρωση σας για νέες προσφορές προϊόντων. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται στη βάση δεδομένων του καταστήματος Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε διαγραφή των στοιχείων τηλεφωνικά στο 2641,01460/6942 950856 ή στο e-mail info@homematters.gr

5) Χρόνος διατήρησης

Τα δεδομένα διατηρούνται για αόριστο χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται ως εξής: (α) σε περίπτωση σύναψης σύμβασης πωλήσεως προϊόντων, μέχρι το επόμενο έτος από εκείνο στο οποίο έχει παραγραφεί κάθε αξίωση, κύρια ή παρεπόμενη, που μπορεί να γεννηθεί από τη σύμβαση ή εξ αφορμής της συμβάσεως αυτής ή της εκτελέσεως της συμβάσεως αυτής. (β) σε κάθε άλλη περίπτωση, μέχρι το επόμενο έτος από εκείνο στο οποίο έχει παραγράφει κάθε αξίωση από ευθύνη από διαπραγματεύσεις ή από ευθύνη από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή από το νόμο για την προστασία των καταναλωτών ή από κάθε άλλη νομική διάταξη, που μπορεί να εφαρμόζεται.

6) Εξαιρέσεις διαβίβασης προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε οποιονδήποτε, είτε αυτός βρίσκεται στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό (και πάντως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), εκτός αν συντρέξουν οι κάτωθι αυστηρώς αναφερόμενες προϋποθέσεις:

 • H διαβίβαση απαιτείται βάσει διάταξης νόμου που είναι δεσμευτικός για την εταιρεία, π.χ. για την εκπλήρωση των φορολογικών της υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία, εφόσον υποχρεωθεί προς τούτο από τη φορολογική Αρχή, θα διαβιβάσει προς αυτήν τα προσωπικά δεδομένα που θα της ζητηθούν.
 • Σε κάθε περίπτωση η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων παρά τη συναίνεση του πελάτη μας δύναται να συμβεί μόνο από την υποχρέωση της κείμενης νομοθεσίας και όπου αυτό προβλέπεται (π.χ. αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού όπως λχ σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

7) Δικαιώματα πελάτη

Οι χρήστες του ιστοτόπου μας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για περιορισμό της επεξεργασίας ή αντίταξης στην επεξεργασίας ή/και φορητότητας των δεδομένων. Επίσης ο χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτεύουσα ανεξάρτητη Αρχή, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr.

Συγκεκριμένα έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν ότι αντιτίθενται στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, να ενημερώνονται,   να διορθώνουν, να αλλάζουν, να  συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, ο ιστότοπος θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη ο ιστότοπος θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε μαζί μας. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Ο χρήστης δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με συγκεκριμένο τύπο αίτησης για εναντίωση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η οποία θα αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας μαςinfo@homematters.gr , ο χρήστης δέχεται ότι δεν διατηρεί οιαδήποτε αξίωση κατά της εταιρείας, από οποιαδήποτε νομική βάση και αν αυτή απορρέει (π.χ. από σύμβαση, από το νόμο περί καταναλωτών, από το νόμο περί προσωπικών δεδομένων, από προσβολή προσωπικότητας, από αδικοπραξία κ.ο.κ.). Την αίτηση διαγραφής – αντίθεσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων οι πελάτες θα την ανεύρουν στον κάτωθι σύνδεσμο www.homematters.gr Με την αποστολή της αίτησης η εταιρεία διαγράφει ή προβαίνει σε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος και πάντως αμελλητί, ανταποκρινόμενη στο αίτημά του αυτό, εκτός αν συντρέχει οιαδήποτε νόμιμη περίπτωση που την εμποδίζει στο να ανταποκριθεί στο αίτημα του χρήστη, οπότε τον ενημερώνει εγγράφως για αυτό και εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος.

Επιγραμματικά οι πελάτες του Home Matters έχουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχει η κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικώς τα δικαιώματα της ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης , εναντίωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας κ.ο.κ.)

8) Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει όποτε αυτό απαιτείται  και  πάντοτε  ακολουθώντας  το  εθνικό  και  Ευρωπαϊκό  δίκαιο. Για  το  λόγο  αυτό, καλείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα προς τη δική σας  ενημέρωση.  Με  την  πλοήγηση  και  χρήση  ιστοτόπου  του  ΙΤΕ,  οι  επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν  ότι  έχουν  διαβάσει,  κατανοήσει  και  ανεπιφύλακτα  αποδεχθεί  την  Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. 

9) Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρία «Home Matters», η οποία εδρεύει στo Αγρίνιο, οδός Σκιαδά, αρ. 13, ΤΚ 30133, τηλ: 261301460/6942 950856 ,e-mail: info@homematters.gr

10) Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων του σήματος, ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Home Matters και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα www.homematters.gr σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. Η αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο  του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.homematters.gr με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς και γενικά κάθε είδους ενέργεια πάνω στα εμπορικά, οικονομικά και πάσης φύσεως αρχεία της εταιρείας, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας www.homematters.gr ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει.

11) Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

12) Newsletter

Για να μπορούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την υπηρεσία των newsletter μας, αυτά περιέχουν μια λειτουργία που μας ενημερώνει εάν και πότε έχετε δει το newsletter, καθώς και σε ποιους συνδέσμους του newsletter πατήσατε. Αν έχετε εγγραφεί στο newsletter μας, μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Unsubscribe που υπάρχει στο κάτω μέρος όλων των newsletter μας.

 

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο